Selecteer een pagina

Over de FBE
En WBE

Faunabeheer Eenheid Groningen (FBE)

Faunabeheereenheden (FBE’s) zijn in art. 3.12 van de Wet Natuurbescherming genoemd als verenigingen of stichtingen, bestaande uit jachthouders en maatschappelijke organisaties voor een duurzaam beheer van in het wild levende dieren. Het bestuur van de FBE Groningen bestaat uit een afvaardiging van diverse organisaties.

In de Wet Natuurbescherming zijn de regels voor faunabeheer vastgelegd. Het Ministerie van Economische Zaken stelt landelijke regels vast voor de uitvoering van faunabeheer. Schadebestrijding is daar een belangrijk onderdeel van. Provinciale staten en Gedeputeerde staten stellen regels op waaraan de uitvoering van het faunabeheer dient te voldoen.

Naar de website van FBE Groningen »

FBE’s stellen in overleg met betrokken partijen een faunabeheerplan vast voor het beheer van in het wild levende beschermde diersoorten en de bestrijding van schadeveroorzakende soorten en leggen het plan ter goedkeuring voor aan gedeputeerde staten van de betreffende provincie.

Provinciale staten stelt het faunabeleid en de natuurverordening vast. Gedeputeerde staten verlenen op basis van het faunabeheerplan ontheffingen, vrijstellingen, en vergunningen voor de uitvoering van het faunabeheer.
Deze regelgeving is gebonden aan de Wet Natuurbescherming, en aan de landelijke regels die door de Minister van Economische Zaken worden vastgesteld.

Wildbeheereenheden (WBE)

FBE Groningen werkt samen met de wildbeheereenheden (WBE’s) in de provincie Groningen.

Een wildbeheereenheid is een vereniging van jachthouders, grondgebruikers en terreinbeheerders, die uitvoering geeft aan het door de faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplan.

Wildbeheereenheden geven daarmee invulling aan de bevordering van het duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren, en jacht.

Provinciale staten stellen bij verordening regels waaraan in hun provincie werkzame wildbeheereenheden voldoen.

De wildbeheereenehden (WBE’s) in provincie Groningen

Ga met de muis over de kaart voor de wildbeheereenheden. Bij de meeste WBE’s kan er dan doorgeklikt worden naar de website van deze WBE.